Датум и вријеме објављивања: 17.7.2012 10:15

Јавни позив за издавaње станова Комесаријата

Станови за избјеглице

Јавни позив за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине 83 стамбене јединице намењене за решавање стамбених потреба избеглица на територији Републике Србије

Рок за подношење пријава: 27. август 2012. године

На основу члана 19. став 2. тачка 1) Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ”, број 42/02 ― СУС и „Службени гласник РС”, број 30/10), члана 2. став 1. тачка 1) Уредбе о ближим условима и мерилима за утврђивање реда првенства за решавање стамбених потреба избеглица („Службени гласник РС”, број 58/11) и члана 6. Правилника о раду Комисије за решавање стамбених потреба избеглица, Комисија за решавање стамбених потреба избеглица именована решењем комесара Комесаријата за избеглице, број: 360-567, од  24. августа 2011. године, расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине

83 стамбене јединице намењене за решавање

стамбених потреба избеглица на територији Републике Србије

 

I   Предмет јавног позива      

 

Предмет јавног позива су 83 стамбене јединице које се налазе у следећим јединицама локалне самоуправе:

 

1 Бачка Топола, ул. 29. Новембар, 53,70 м2

2 Бачка Топола ул. 29. Новембар 66,77 м2

3 Бачка Топола ул. 29. Новембар 56,18 м2

4 Бачка Топола ул. 29. Новембар 53,89 м2

5 Бачка Топола ул. 29. Новембар 57,56 м2

6 Бачка Топола ул. 29. Новембар 59,27 м2

7 Бачка Топола ул. 29. Новембар 61,57 м2

8 Бачка Топола ул. 29. Новембар 59,29 м2

9 Бачка Топола ул. 29. Новембар 56,91 м2

10 Бачка Топола ул. 29. Новембар 60,72 м2

11 Бачка Топола ул. 29. Новембар 58,95 м2

12 Бачка Топола Бачки Соколац, Крајишка 43,00 м2

13 Бачка Топола Бачки Соколац, Крајишка 35,40 м2

14 Београд  Чукарица, Браће Лимијер 51,57 м2

15 Београд ул.  Устаничка   48,36 м2

16 Београд ул.  Устаничка   40,60 м2

17 Београд ул.  Устаничка   48,16 м2

18 Београд ул.  Устаничка   24,09 м2

19 Београд ул.  Устаничка   24,12 м2

20 Београд ул.  Устаничка   24,22 м2

21 Београд ул.  Устаничка   49,25 м2

22 Београд ул.  Устаничка   48,48 м2

23 Београд ул.  Устаничка   48,71 м2

24 Београд ул.  Устаничка   24,23 м2

25 Београд ул.  Устаничка   24,19 м2

26 Београд ул.  Устаничка   24,26 м2

27 Београд ул.  Устаничка   48,85 м2

28 Београд ул.  Устаничка   48,28 м2

29 Београд ул.  Устаничка   40,37 м2

30 Београд ул.  Устаничка   48,73 м2

31 Београд ул.  Устаничка   24,12 м2

32 Београд ул.  Устаничка   24,17 м2

33 Београд ул.  Устаничка   24,23 м2

34 Београд ул.  Устаничка   24,23 м2

35 Београд ул.  Устаничка   27,11 м2

36 Београд ул.  Устаничка   27,11 м2

37 Београд ул.  Устаничка   45,33 м2

38 Београд ул.  Устаничка   25,87 м2

39 Београд ул.  Устаничка   25,87 м2

40 Београд ул.  Устаничка   25,87 м2

41 Београд ул.  Устаничка   25,87 м2

42 Београд ул.  Устаничка   57,07 м2

43 Бујановац Карадник  30,77 м2

44 Врњачка Бања Градиштанац  30,61 м2

45 Дољевац  насеље Стари млин 45,00 м2

46 Дољевац  насеље Стари млин 45,00 м2

47 Дољевац  насеље Стари млин 45,00 м2

48 Дољевац  насеље Стари млин 45,00 м2

49 Дољевац  насеље Стари млин 45,00 м2

50 Дољевац  насеље Стари Mлин 45,00 м2

51 Инђија  Краља Петра   56,00 м2

52 Инђија  Краља Петра   27,40 м2

53 Ковачица Маршала Тита  60,72 м2

54 Ковачица Маршала Тита  60,88 м2

55 Ковачица Маршала Тита  76,93 м2

56 Ковачица Маршала Тита  60,20 м2

57 Ковачица Маршала Тита  60,64 м2

58 Ковачица Маршала Тита  76,26 м2

59 Крагујевац Љубе Вучковића  20,47 м2

60 Крагујевац Љубе Вучковића   20,47 м2

61 Крагујевац Љубе Вучковића   23,00 м2

62 Неготин  насеље Градиште  66,78 м2

63 Неготин  насеље Градиште  68,14 м2

64 Ниш  насеље Паси Пољана 17,10 м2

65 Обреновац насеље Сава  73,40 м2

66 Пећинци  Посавског одреда б.б.  62,74 м2

67 Пећинци  Посавског одреда б.б.  62,82 м2

68 Пожаревац Стишка улица, ламела Л4 78,82 м2

69 Пожаревац Стишка улица, ламела Л4 78,82 м2

70 Пожаревац Стишка улица, ламела Л4 78,82 м2

71 Пожаревац Стишка улица, ламела Л4 78,82 м2

72 Сомбор  Нова Селенча, ламела Л2 71,02 м2

73 Сомбор  Нова Селенча, ламела Л2 71,08 м2

74 Сомбор  Нова Селенча, ламела Л2 71,10 м2

75 Сомбор  Нова Селенча, ламела Л2 71,17 м2

76 Сомбор  Нова Селенча, ламела Л2 80,21 м2

77 Трговиште Воденичиште  38,40 м2

78 Уб  Ул. Краља Петра I  35,00 м2

79 Уб  Ул. Краља Петра I 29,00 м2

80 Уб  Ул. Краља Петра I 42,00 м2

81 Уб  Ул. Краља Петра I  61,00 м2

82 Шид  Илинци   43,00 м2

83 Шид  Илинци   43,00 м2

 

II Корисници

 

Стамбене јединице дају се у закуп на одређено време са могућношћу куповине избеглицама и лицима којима је престао статус избеглице - регулисали су пребивалиште у Републици Србији (у даљем тексту: подносилац захтева) и члановима њихових породичних домаћинстава.

 

III Услови за избор корисника

 

1) да се подносилац захтева и чланови породичног домаћинства нису вратили у државу свог претходног пребивалишта, да не могу да користе непокретност у држави порекла или у другој држави, да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе, да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе, да нису ушли у програм стамбеног збрињавања у држави порекла, да им имовина у земљи порекла није обновљена

 

2) да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе (потврда надлежног фонда из државе порекла о висини пензије, потврда послодавца о висини зараде за последња три месеца која претходе расписивању јавног позива, или изјава оверена у општини или суду)

 

3) да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства имају пријављен боравак последње две године на подручју јединице локалне самоуправе на којој се налази непокретност која се даје у закуп на одређено време

 

 

 

IV Пријава на јавни позив

 

Заинтересована лица достављају следеће доказе за себе и чланове породичног домаћинства:

 

1. Попуњен образац пријаве (Образац за пријављивање се може преузети у Комесаријату за избеглице у Београду, код повереника за избеглице јединица локалне самоуправе у којима се налазе стамбене јединице и града Београда и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs);

 

2. Фотокопија избегличке легитимације/Решења о укидању-престанку избегличког статуса;

 

3. Фотокопија личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година;

 

4. Извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година;

 

5. Уверење о држављанству или Решење о пријему у држављанство Републике Србије или копија  поднетог захтева за пријем у држављанство за све чланове домаћинства (не односи се на лица са личном картом);

 

6. Уверење МУП-а о пребивалишту за све чланове  породичног домаћинства, не старије од 30 дана, са подацима на којој адреси и од ког датума је пријављено пребивалиште;

 

7. Уверење из РГЗ – Служба за катастар непокретности да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не поседују непокретност;

 

8. Уверење из Одељења за локалну пореску администрацију да подносилац захтева и чланови  његовог породичног домаћинства нису обвезници пореза на имовину физичких лица;

 

9. Доказ о приходима:

 

- потврда о незапослености или оверена изјава да је незапослен и да нема примања,  за незапослене чланове домаћинства,

 

-  уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање,

 

- потврда послодавца о висини примања у месецу који предходи месецу подношења пријаве на Оглас за запослене чланове / или изјава да подносилац односно члан породице остварује неке повремене приходе или

 

-  чек од пензије;

 

10. Оверена изјава да се подносилац захтева и чланови породичног домаћинства нису вратили у државу свог претходног пребивалишта, да не могу да користе непокретност у држави порекла или у другој држави, да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе, да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе, да нису ушли у програм стамбеног збрињавања у држави порекла, да им имовина у земљи порекла није обновљена (изјава на прописаном обрасцу може се преузети код повереника за избеглице општина/градова где се непокретности налазе или на интернет презентацији Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs и иста мора бити оверена у суду);

 

11. Доказ за  породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;

 

12. Потврде о школовању;

 

13. Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју (решење надлежног органа);

 

14. Доказ о стамбеној ситуацији подносилаца захтева и чланова његовог породичног домаћинства за домаћинство смештено у колективном центру (потврда), за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова (оверена изјава);

 

15. Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу (решење надлежног органа);

 

16. Болести од већег социо-медицинског значаја (малгигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.)

 

V Критеријуми доделе стамбених јединица према броју чланова породице/ домаћинства  

 

Према броју чланова породице/домаћинства стамбене јединице ће бити опредељене на следећи начин:

За породицу/домаћинство са 1 или 2 члана до 30 м2

За породицу/домаћинство са 3 члана до 40 м2

За породицу/домаћинство са 4 члана до 50 м2

За породицу/домаћинство са 5 чланова до 60 м2

За породицу/домаћинство са 6 чланова до 70 м2

За породицу/домаћинство са 7 и више чланова до 80,21 м2

 

Уколико буде већи број породица са истим бројем бодова за предвиђене квадратуре по броју чланова домаћинства,  предност ће бити утврђена у складу са Уредбом.

 

У случају да не буде подносилаца захтева са одговарајућим бројем чланова према  предвиђеним квадратурама  предност ће имати породице са већим бројем бодова.

 

VI Поступак за утвђивање листе реда првенства

 

Заинтересована лица подносе пријаве на јавни позив са потребним доказима Комисији за решавање стамбених потреба, преко Комесаријата за избеглице, у року од 45 дана од дана јавног оглашавања.

 

Документација се доставља у писарницу или путем поште на адресу: Комесаријат за избеглице, ул. Народних хероја бр. 4, 11070 Нови Београд, са напоменом "Јавни позив за давање у закуп на одређено време стамбене јединице у ______________" (навести јединицу локалне самоуправе).

 

Пријаве  које су неблаговремене, непотпуне и поднете од неовлашћеног лица комисија неће разматрати.

 

Пријаве на којима није назначена јединица локалне самоуправе неће бити разматране.

 

Уколико се по првом јавном позиву не јави довољан број подносилаца захтева који испуњавају услове за одређене јединице локалне самоуправе,  јавни позив ће бити поновљен и проширен и за лица која имају боравак у другим јединицама локалне самоуправе на територији Републике Србије.

 

Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 27. август  2012. године.

 

Након разматрања приспелих пријава, Комисија објављује предлог листе реда првенства за први избор лица за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине стамбених јединица у штампаним медијима у којима је објављен Јавни позив, на огласним таблама јединица локалне самоуправе и повереника за избеглице.

Назад