2. Pregled osnovnih problema srpskog etnikuma u Republici Hrvatskoj

Iz cjelokupne problematike srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj u sadašnjem trenutku ovdje se izdvaja samo dio, odnosno samo oni problemi koje smatram najakutnijim i najznačajnijim na kojima se naša Zajednica mora angažirati u narednom razdoblju.[1]

 

1. Održivi povratak prognanih Srba

• osvrt na postojeću regulativu (prikaz i kritika)

• definicija održivog povratka prema analogiji sa povratkom prognanih Hrvata

• bilans povratka sa stanjem krajem 2007. godine

  Izvori: 1) popis stanovništva 1991-2001. po naseljima; 2) studija M. Mesića, rađena za potrebe UNHCR-a i SDF-a; 3) anketa podružnica SDF-a, koju treba provesti kao posebno istraživanje za ovaj radni materijal; 4) ostali relevantni dokumenti

Način realizacije:

• formirati radnu grupu za pripremu materijala na ovu temu; na kraju dati prijedlog mjera koje Zajednica treba poduzeti

 

2. Povratak stanarskog prava

• sažetak savjetovanja o ovom pitanju, održanog 21. 06. 2003. godine, posebno podnijetog

  saopćenja Ankice Gorkić (izvor: publikacija o navedenom savjetovanju)

• prikaz rješenja povratka stanarskog prava prognanih Srba u BiH

• diskriminatorna rješenja stanarskog prava u RH (oduzimanje stanarskog prava sudskim putem, oblici kompenzacije – zbrinjavanja, statistički pregled oduzetih stanarskih prava prognanih Srba po gradovima i gravitacionim središtima, posljedice po srpski korpus u RH, ozakonjivanje oduzimanja stanarskog prava)

Način realizacije:

• za izradu stručne analize i prijedloga mjera Zajednice, odrediti osobu koja dobro poznaje ovu problematiku (npr. Ankica Gorkić iz SOF-a)

 

3. Izmjena Izbornog zakona u dijelu koji se odnosi na glasačko pravo pripadnika
manjinskih zajednica (pozitivna diskriminacija)

• osvrt na dosadašnje aktivnosti na ovom problemu

• iskustva u drugim zemljama u primjeni ovog prava manjina

• prijedlog kako ovo pravo primijeniti u našim uvjetima s obrazloženjem

Način realizacije:

• odrediti poznavaoca – pravnika ovog pitanja za pripremu materijala za sjednicu UO Zajednice

 

4. Suđenja Srbima za ratne zločine

• uvodno prikazati regulativu uz kritički osvrt

• pregled do sada održanih sudskih procesa (statistički podaci, analiza presuda i njihovih obrazloženja), pregled pomilovanja i skraćivanja izdržavanja kazne, ostvarivanje sporazuma sa Republikom Srbijom o mjestu izdržavanja kazne i suđenjima

• nužnost revizije održanih sudskih procesa i izvršnih presuda

• potreba javnog obznanjivanja osumnjičenih osoba, posebno na Interpolovim potjernicama

• prijedlozi mjera

Način realizacije:

• povjeriti izradu materijala za sjednicu pravniku (odvjetniku) koji poznaje ovu problematiku

 

5. Zapošljavanje

• osvrt na regulativu (prikaz i kritika)

• zapošljavanje kao pretpostavka reintegracije prognanih Srba u RH

• praktična primjena Ustavnog zakona o proporcionalnoj zastupljenosti Srba u strukturi zaposlenih (statistički podaci po općinama, djelatnostima i drugo)

• stvaranje materijalnih pretpostavki u lokalnim zajednicama za održivi razvoj i zapošljavanje (iniciranje izrade planova razvoja, iskorištavanja postojećih resursa, eventualno angažiranje pretpristupnih fondova EU, davanje koncesija, stimulacija kadrova u područjima od posebne državne skrbi, standardizacija infrastrukture i institucija i drugo),

Način realizacije:

• radna grupa za analizu faktičkog stanja na ovom području i prijedloga mjera koje društvo mora poduzimati

 

6. Konvalidacija

• kako su regulirana prava na konvalidaciju dokumenata stanovnika bivše paradržave Krajina

• postojeći problemi na području konvalidacije (taksativna analiza po segmentima – vrstama konvalidacije: državljanstvo, radni staž, izjednačavanje prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja; isplate zaostalih mirovina i ostvarivanje mirovinskih prava pristiglih poljoprivrednika)

Način realizacije:

• radna grupa ili osoba poznavalac regulative i prakse

 

7. Obeštećenja žrtava rata

• spisak poginulih i nestalih – traganje za njima

• prikaz regulative uz kritički osvrt

• taksativna analiza po kategorijama obeštećenja: poginuli, nestali, invalidi, oboljeli i drugo

• materijalna obeštećenja (kuće, prateći objekti, oprema, sredstva rada, zemlja, voćnjaci, šume i drugo)

• osvrt na dosadašnju praksu

• prijedlozi i mjere

Način realizacije:

• radna grupa za izradu materijala, s podgrupama ili pojedincima za pojedine segmente

 

8. Obnova spomeničke baštine i institucija

• prikaz stanja po završetku rata prema kategorijama spomeničke baštine i institucija (infrastukturni objekti, spomenici i kulturna dobra, groblja i drugo)

• prijedlozi i mjere

Način realizacije:

• radna grupa (izvori: anketa podružnica SDF-a i SKD „Prosvjeta"; sekundarni izvori i statistika)

 

9. Vraćanje toponima

• dati pregled toponima čiji su nazivi promijenjeni po završetku rata (izvor: Narodne novine RH)

• prikaz zakonske procedure za povrat starog naziva toponima

• prijedlozi budućih akcija na ovom području s posebnim osvrtom na karakter obrazloženja zahtjeva za povrat imena

Način realizacije:

• odrediti osobu – pravnika za pripremu materijala

 

10. Unapređenje organiziranosti Zajednice Srba

a) u RH

b) u izbjeglištvu

• sadašnje stanje sa kritičkim osvrtom posebno u pogledu funkcionalnosti i usklađenosti sa potrebama povratka i integracije u društvo

• posebno i značajno pitanje je stanje organiziranosti srpskih izbjeglica u Srbiji i BiH, čije stanje nama nije u potpunosti poznato. Stoga bi bilo nužno, prije razmatranja ovog pitanja, ostvariti detaljan uvid u sadašnje stanje, što je moguće putem direktne posjete i razgovora predstavnika naše Zajednice s odgovarajućim predstavnicima prognanih Srba iz RH u Srbiji i BiH. U tom smislu Zajednica treba formirati delegaciju za posjetu Srbiji i BiH, sa razrađenim tezama za te razgovore. Teze bi se prezentirale na sastanku Zajednice, prije odlaska delegacije u posjetu.

 

11. Obnova crkvenih objekata i povrat imovine Srpske pravoslavne crkve

• pregled porušenih i oštećenih objekata sa procjenom štete (statistički pregledi po eparhijama)

• prijedlozi obnove s financijskim troškovima i rokovima (po eparhijama)

• osvrt i uvid u regulativu o povratku crkvene imovine

• pregled crkvene imovine za koju postoje realne pretpostavke za povrat ili pravičnu nadoknadu

• prijedlozi mjera

Način realizacije:

• izradu odgovarajućeg materijala za sjednicu Zajednice povjeriti crkvenim opštinama odnosno episkopatu

 

Metodološka napomena:

O gornjim problemima pripremiti odgovarajući materijal za svaku sjednicu Zajednice na osnovu pripremljenih teza – nacrt sadržaja, sa prijedlozima odgovarajućih mjera koje treba poduzeti. Odrediti članove odbora zadužene za pojedine točke programa.

 [1] Ovaj tekst predstavlja sadržaj Programa rada Zajednice Srba Republike Hrvatske za 2007. g. koji je izradio autor kao njen predsjednik. 

Svetozar Livada: Stradanja i nadanja

NASLOVNA STRANICA